Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Regionaal screenings- en toeleidingspunt GGZ

Inleiding

In de regio hebben we te maken met de situatie dat er onvoldoende samenwerking is tussen GGZ-aanbieders, het sociaal domein en ervaringsdeskundigheid - zowel tijdens de bepaling van de juiste aanpak (“Is de GGZ wel de plek waar het beste de zorg geboden kan worden?”) - als ter voorbereiding op de behandeling (gezamenlijk organiseren van overbruggingszorg), tijdens de behandeling (co-behandeling, diagnostiek), als ter ondersteuning bij afronding en nazorg.

Als laatste is er gebrek aan toegankelijke, accurate en betrouwbare data over de wachttijden binnen de GGZ en is er te weinig zicht op de mogelijkheden in het sociaal domein. Samengevat kennen we elkaar in het netwerk niet voldoende, schort het aan samenwerking en ontbreekt het aan inzicht in behandelaanbod en dienstverlening in de GGZ en het sociaal domein. Hierdoor kunnen huisartsen moeilijk verwijzen en krijgen ze verwijzingen terug als de plek waarnaar ze verwezen hebben niet de juiste blijkt te zijn.

Waar werken we naartoe?

Het project levert een screenings- en toeleidingspunt op, bestaande uit medewerkers van diverse sectoren die gezamenlijk zorgdragen voor een uniforme screening en toeleiding naar diverse vormen van GGZ- en WMO-zorg, inclusief stuurinformatie’.

Aanleiding

In de regio Arnhem en Nijmegen hebben we sinds vele jaren te maken met wachtlijsten binnen de GGZ. Wachtlijsten zijn ontwrichtend voor cliënten die op het moment dat ze hulp nodig hebben niet de hulp kunnen krijgen die nodig/gewenst is. Deze situatie komt mede doordat er geen goed en sluitend overzicht is van alle zorg en begeleiding die in regio voorhanden is en er geen eenduidige werkwijze in de toeleiding naar, en screening door, de GGZ is. Dit willen we in dit project veranderen. Wij willen de toegang tot zorg en begeleiding laagdrempelig maken, zodat toeleiding naar - een bij de cliëntvraag passende - vorm van GGZ- en/of WMO-zorg gemakkelijker wordt. Hiervoor willen we een centraal screenings en toeleidingspunt oprichten in de regio.

Stand van zaken

Fase I: Initiatie- en definitiefase (maart -juni 2023)​
1. Beschrijving van huidige wijze van triage en screening, informatiestromen en kwantitatieve gegevens​: maart/april 2023;
2. Beschrijving van knelpunten en positieve ervaringen die cliënten ondervinden tijdens de wachttijd op start intake (gehele proces verwijzing tot en met intake)​: april - mei 2023;
3. Beschrijving van knelpunten en positieve ervaringen die huisartsen en andere verwijzers ondervinden in aanmelding, screening en toeleiding tot de gevraagde GGZ-voorzieningen: april - mei 2023;
4. Gezamenlijke identificatie van perspectief(ven) middels succesbepalende factoren voor nieuwe werkwijze van screening en toeleiding, en noodzakelijke (management)informatie​: juni 2023.

Fase II: Ontwerpfase (juni - oktober 2023)

Een breed gedragen ontwerp voor screening en toeleiding naar diverse vormen van WMO welzijn en GGZ-(overbruggings)zorg, incl. gewenste informatiestromen (bijv. wachttijden).

Fase III: Realisatiefase (oktober 2023 - maart 2024)

1. Vorming van een screenings- en toeleidingspunt/aanmeldpunt, bestaande uit medewerkers uit diverse sectoren (WMO, GGZ, VG, verslavingszorg, waaronder ook ervaringsdeskundigen), in samenwerking met een groep betrokken verwijzers;
2. Fasering nog te bepalen (specifieke wijken/postcodes, specifieke aanbieders en/of specifieke cliëntengroepen).

Fase IV: Evaluatiefase & aanpassing (vanaf maart 2024)

1. Evaluatie van eerste ervaringen en voorstel voor tussentijdse aanpassingen;
2. Eerste gegevens over het effect van deze aanpak op het versnellen van de instroom in de GGZ, incl. datarapportage.

Fase V: Opschaling & borging (Q2 2024)

Een implementatieplan voor de uitbreiding van het screenings- en toeleidingspunt naar alle huisartsen.

Samenwerking

Dit project wordt gedaan als onderdeel van de Regionale Taskforce Wachttijden: een samenwerking met diverse GGZ-organisaties (volwassenen), sociaal domein, zorgverzekeraar en NEO Huisartsenzorg. Er is begeleiding van een externe partij.