Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Lid Raad van Commissarissen - huisartsgeneeskundige deskundigheid

 • Werkzaam (geweest) als huisarts Werkzaam (geweest) als huisarts
 • Solliciteren kan nog 17 dagen
Solliciteer

De Raad van Commissarissen (RvC):

 • houdt onafhankelijk en professioneel toezicht op de werkorganisatie;
 • handelt volgens de Governancecode Zorg;
 • onderhoudt contacten met diverse geledingen binnen de organisatie waaronder het verenigingsbestuur, management, ondernemingsraad en cliëntenraad.

Functieomschrijving

Conform de landelijke Governancecode voor zorgorganisaties, heeft de RvC de volgende taken:

 • toezichthouden op de organisatie in algemene zin;
 • goedkeuren van het jaarplan en de begroting;
 • advies geven en sparren met de Raad van Bestuur over beleid, uitgangspunten en vormgeving van de organisatie;
 • werkgeverschap van de Raad van Bestuur.

De RvC dient zodanig samengesteld te zijn dat de leden van de RvC ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is de samenstelling van de RvC vastgesteld op minimaal drie natuurlijke personen.

De leden van de RvC worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders na bindende voordracht van de RvC. De zittingstermijn van een commissaris is 4 jaar. Een commissaris is eenmaal herbenoembaar. De RvC vergadert 4-6 maal per jaar.

De samenstelling van de RvC dient afgestemd te zijn op zijn taken en de doelstelling van de organisatie. Binnen de RvC zijn de volgende deskundigheden gewenst:

 • huisartsgeneeskundige deskundigheid;
 • juridische deskundigheid;
 • financieel/economische deskundigheid;
 • ICT deskundigheid;
 • HRM deskundigheid;
 • deskundigheid bedrijfsvoering in brede zin;
 • bestuurlijke kennis van zorgorganisaties.

Functie-eisen lid RvC - huisartsgeneeskundige deskundigheid

 • Aandachtsgebied: kwaliteit en patiëntveiligheid;
 • Benoeming per: 1 juni 2023
 • Professionele ervaring:
  • Werkzaam (geweest) als huisarts;
  • Kennis en ervaring op het gebied van kwaliteit en patiëntveiligheid;
  • Beschikt over een goed conceptueel en strategisch denkvermogen, een innovatieve instelling met een goed beeld van de trends in zorginhoudelijke en kwalitatieve ontwikkelingen in de huisartsenzorg;
  • Ervaring met organisaties in complexe veranderingsprocessen;
  • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen bij een ledenorganisatie met verenigingsstructuur van huisartsen, bestuurlijke ervaring is een pre;
  • Beschikt over toezichthoudende ervaring, heeft een visie op ontwikkelingen en vernieuwingen in het toezicht en weet deze te vertalen naar de RvC.

Profiel van de RvC als geheel

 • Het vermogen en de attitude om voor de Raad van Bestuur een klankbord te zijn, zonder in bestuurlijke verantwoording te treden;
 • vermogen om het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie te toetsen;
 • in staat zijn tot een onafhankelijke en kritische houding naar collega leden van de RvC, Raad van Bestuur en verenigingsbestuur;
 • affiniteit met de eerstelijnszorg in het algemeen en huisartsenzorg in het bijzonder;
 • aantoonbare brede maatschappelijke betrokkenheid en een relevant functioneel netwerk;
 • visie op politiek maatschappelijke ontwikkelingen;
 • affiniteit met governance van een vereniging;
 • ruime ervaring als toezichthouder / bestuurder;
 • strategisch inzicht en visievorming;
 • onafhankelijke oordeelsvorming, integriteit en ondernemerschap.

Competenties en persoonskenmerken als lid van de RvC

De volgende competenties en persoonskenmerken gelden voor elk lid van de RvC:

 • persoon met natuurlijk overwicht en met professionele nabijheid;
 • positief kritisch vanuit een respectvolle attitude, evenwichtig, beschouwend en standvastig;
 • wacht niet af, neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken;
 • is context- en procesgericht en heeft een goed analytisch vermogen;
 • functioneert als teamspeler en is verbindend vanuit vertrouwen, transparantie en deskundigheid;
 • weet relaties met anderen aan te gaan door inlevingsvermogen en integer handelen;
 • heeft vermogen tot reflectie en is omgevings- en rolbewust;
 • heeft voldoende tijd en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

Solliciteren

Solliciteren kan op de website van Suur & Company. Onderaan de webpagina van Suur & Company staat de knop om te solliciteren.