Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Meer tijd voor de patiënt (MTVP)

Door een combinatie van maatregelen/interventies die te maken hebben met het anders werken in de praktijk, het voeren van het goede gesprek, verbeterde samenwerking met het netwerk en eventueel uitbreiding van personele capaciteit, wordt het mogelijk om meer tijd voor de patiënt en daarmee een flexibele gemiddelde consultduur van 15 minuten te realiseren. De huisarts heeft hierdoor tijd om het “goede gesprek” met de patiënt te voeren. Daarnaast leveren de diverse interventies ook een bijdrage aan meer werkplezier, hogere patiënttevredenheid, beheersing van de zorgkosten, verbeterde samenwerking met het netwerk en een verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van de huisartsenzorg.

Ondersteuning bij implementatie

NEO Huisartsenzorg ondersteunt de huisartsen bij de implementatie van MTVP. Dit doen wij door:

  • Beschikbaar stellen van een digitale kennisbank waar ervaringen van andere praktijken uit het land worden gedeeld en handige documenten zoals een stappenplan, checklist of artikelen.
  • Up-to-date scholingsagenda MTVP (met interne en externe scholingen) en advies vanuit de afdeling scholingen.
  • Het bieden van een maandelijks digitaal vragenuur.
  • Twee keer per jaar regionale intervisie, inspiratie en voorbeelddocumenten t.b.v. het zelf uitvoeren van intervisie MTVP, bijvoorbeeld via de bestaande FTO-groepen in de HAGRO. Alle praktijken zijn verplicht om (minimaal één keer per jaar) deel te nemen aan intervisie.
  • Beschikbaar stellen van een digitaal praktijkplan als sjabloon voor de praktijken.
  • Praktijkbezoeken houden indien dat gewenst is.
  • Toegang bieden tot NEOnet (ons intranet) waar overige documentatie en contactpersonen binnen NEO Huisartsenzorg te vinden zijn.

Aanleiding

In januari 2023 heeft de LHV het Integraal Zorgakkoord (IZA) ondertekend. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is concreet gemaakt dat de gelden voor Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP) per 1 april 2023 beschikbaar moeten komen om de huisartsenzorg toekomstbestendig te maken. In de geest van het IZA hebben de LHV, InEen en ZN uitvoering aan deze ambitie gegeven, door een gezamenlijke leidraad voor de verdere uitbouw en doorontwikkeling van MTVP in de huisartsenzorg op te stellen. Ga voor de volledige tekst naar: “Leidraad Meer Tijd Voor de Patiënt” .

Dit betekent voor onze regio dat alle 84 dagpraktijken in verschillend tempo per 1 april 2023 zijn gestart met MTVP.

De verschillende interventies

Alle praktijken zijn verplicht om, minimaal één keer per jaar, deel te nemen aan intervisie. Dit is een landelijke verplichting met als doel om een lerende omgeving te creëren met elkaar. De praktijken hebben in hun praktijkplan aangegeven of ze intervisie doen via de eigen HAGRO of via de regionaal georganiseerde intervisie.

Anders werken

Flexibele consultduur
Onder deze interventie verstaan we de aanpassing van de inrichting van spreekuurtijden. Verschillende zorgvragen hebben een verschillende consultduur nodig. Door bewust patiënten kort te zien waar het kan ontstaat ruimte om andere patiënten langer te zien.

Anders triëren

Het flexibel inzetten en inroosteren van de beschikbare spreekuurtijd is mogelijk als de triage hierop wordt aangepast. Dit betekent iets voor het werk van de assistenten. Ook gaat het over het stimuleren van zelfzorg voor patiënten. Trainingen zorgen veelal deskundigheidsbevordering hierbij.

Lean werken

Lean werken richt zich op procesverbeteringen als onderdeel van de praktijkvoering. Lean werken gaat uit van de bestaande situatie waarin het goede behouden wordt en betekent daarmee niet ‘alles moet anders’. De kern van Lean is dat je alle processen zo efficiënt mogelijk inricht, met zo weinig mogelijk verspilling in tijd, spullen en dus kosten. Alle processen in de praktijk kunnen worden bekeken (zowel zorg- als ondersteunende processen).

Time-out verwijzingen

Het betreft het inlassen van een time-out wanneer een huisarts twijfelt of een verwijzing zinvol is. De patiënt wordt uitgelegd dat deze persoon dezelfde dag nog wordt gebeld met uitslag over wat een goede vervolgstap zou zijn. Een time-out geeft de huisarts de gelegenheid om naslag te doen en/of een collega te raadplegen. Tevens voelt de patiënt zich hierdoor serieus genomen. Het kan ook onnodige doorverwijzing voorkomen.

Regie veelgebruikers

Het gaat om het in beeld brengen van de veelgebruikers, wat op verschillende manieren kan. In de huisartspraktijk wordt inzichtelijk gemaakt welke patiënten meer zorgvragen hebben dan passend is bij hun gezondheid. Vervolgens wordt proactief gekeken hoe deze patiënten op een andere manier geholpen kunnen worden.

Het voeren van het goede gesprek

SOLK/ALK
Veel patiënten met langdurige lichamelijke klachten waarvoor geen medische verklaring is, voelen zich niet serieus genomen door hun dokter. Tegelijkertijd voelen artsen zich vaak tekortschieten in hun medisch handelen, of zij kunnen de klachten niet aanvaarden als reëel. Er zijn trainingen die huisartsen handvatten geven om deze groep patiënten sneller en beter te kunnen helpen.

Positieve Gezondheid

Positieve gezondheid richt zich op een bredere kijk op gezondheid uitgewerkt in zes dimensies (lichaamsfuncties, gevoelens en gedachten, zinvol leven, kwaliteit van leven, meedoen, en dagelijks leven). De zorgverlener sluit aan bij de vraag van de patiënt en helpt zoeken naar mogelijkheden om de gewenste situatie te bereiken.

Samenwerken met het netwerk

Welzijn op recept
Het gaat om het versterken van welzijn van mensen met psychosociale problemen, waarbij de huisarts en, indien van toepassing, de verschillende POH’s (somatiek, GGZ, ouderen) de personen met psychosociale klachten verwijst naar een welzijnsadviseur in het betreffende gebied. Deze welzijnsadviseur zoekt vervolgens samen met deze persoon naar manieren om het welzijn te vergroten door bijvoorbeeld deelname aan groepsactiviteiten en vrijwilligerswerk.

MDO / casuïstiektafel met het sociaal domein, de tweede lijn en/of GGZ en/of wijkverpleging

De interventie Multidisciplinair overleg (MDO)/casuïstiektafel met het sociaal domein, de tweede lijn, de GGZ en de wijkverpleging richt zich op het bespreken van casuïstiek en optimale triagering en op netwerkvorming waardoor sleutelfiguren in de zorgverlening elkaar kennen en makkelijker gebruik maken van elkaars kennis en netwerk.

Samenwerking met het wijkteam/ buurtteam / sociaal team / wijkmanager

Onder deze interventie verstaan we de samenwerking met alle andere (zorg)professionals in de keten en het informele netwerk om de patiënt heen. De inspanning van de huisartsenzorg is van korte duur terwijl het netwerk langer ondersteuning kan bieden. De samenwerking kan in omvang verschillen van enkele afspraken tot intensieve samenwerking met bijvoorbeeld jeugd- of ouderenzorg.

Aanvullende informatie

Vanaf 23 november 2023 zijn de documenten van MTVP te vinden op de MTVP-pagina op intranet.